Przedmiot działalności

1. Profil działalności spółki

Powstanie Spółki PHARMENA było konsekwencją odkrycia przez naukowców Politechniki Łódzkiej możliwości zastosowania wybranych soli pirydyniowych w medycynie. Spółka powstała w celu komercjalizacji powyższego odkrycia. Istnieje wiele możliwości zastosowania tych substancji czynnych w różnych dziedzinach medycyny. Obecnie działalność Spółki w tym zakresie skupia się na dwóch płaszczyznach:

  1. prowadzeniu badań w USA i Kanadzie nad zastosowaniem wybranych soli pirydyniowych w medycynie w celu opracowania innowacyjnego w skali światowej leku,
  2. wprowadzaniu na rynek innowacyjnych suplementów diety opartych na chronionej prawem patentowym cząsteczce.


2. Działania w zakresie badań i rozwoju

1-MNA to unikalna, chroniona prawem patentowym cząsteczka posiadająca zdolność do wpływania na markery stanu zapalnego i zapewniająca dodatkowe korzyści terapeutyczne. PHARMENA bada możliwości potencjalnych zastosowań terapeutycznych 1-MNA jako leku przeciwzapalnego i przeciwzwłóknieniowego. Dotychczas przeprowadzone badania kliniczne wykazały wysokie bezpieczeństwo i tolerancję stosowania 1-MNA.

Opierając się na wynikach badań przedklinicznych i wczesnych klinicznych, potencjalne wskazania terapeutyczne dla 1-MNA obejmują m.in: zwłóknienie płuc, choroby dróg oddechowych (m.in. zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, astma, infekcja wirusem Sars-CoV-2), choroby zapalne takie jak niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (ang. Non-alcoholic steatohepatitis, NASH), tętnicze nadciśnienie płucne (ang. Pulmonary arterial hypertension, PAH), dyslipidemię, miażdżycę, zawały serca. W badaniach klinicznych II fazy, 1-MNA wykazał zdolność do wpływania na biomarkery stanu zapalnego (m. in. TNF-alfa). 1-MNA obniżał istotnie statystycznie poziom TNF-alfa, dzięki czemu może być skuteczną terapią w leczeniu pacjentów z infekcjami wirusowymi, w tym COVID-19. Wysoki poziom TNF-alfa wiąże się z większym ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby oraz większym ryzykiem zgonu u pacjentów z koronawirusem. Równocześnie w niektórych chorobach dróg oddechowych, w tym w infekcjach wirusowych obserwowany jest obniżony poziom endogenny 1-MNA.

Dodatkowo poprzez wykazanie unikalnej zdolności do stymulowania produkcji endogennej prostacykliny (PGI2), 1-MNA wykazuje działanie przeciwzakrzepowe, polepsza funkcjonowanie śródbłonka.

Przeprowadzone przez Spółkę badania przedkliniczne wykazały, iż 1-MNA działa przeciwzapalnie oraz przeciwzwłóknieniowo. W zwierzęcym modelu zwłóknienia płuc 1-MNA redukował zwłóknienie płuc, działając efektywniej niż leki referencyjne w tym badaniu, obecnie stosowane na rynku tj. nintedanib oraz fluticasone.

W oparciu o powyższe Spółka opracowana plan badań 1-MNA w infekcjach dróg oddechowych, w tym infekcji wirusem Sars-Cov-2. Spółka zamierza zaprezentować wyniki badań przemysłowi farmaceutycznemu w celu dalszej komercjalizacji 1-MNA jako kandydata na lek w powyższych wskazaniach.

Ponadto Spółka kontynuuje prace nad komercjalizacją 1-MNA w niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby (ang. Non-alcoholic steatohepatitis, NASH) oraz tętniczym nadciśnieniu płucnym (ang. Pulmonary arterial hypertension, PAH).

Jednocześnie, w zakresie zmniejszania ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych, Spółka uzyskała pozytywne wyniki II fazy badań klinicznych umożliwiające dalszy rozwój projektu.

PHARMENA posiada obecnie dominującą pozycję w zakresie ochrony intelektualnej terapeutycznych zastosowań 1-MNA oraz posiada wnioski rejestracyjne zarówno w USA jak i w Kanadzie.


3. Rynki, na których działa Spółka

Obecnie głównym rynkiem sprzedaży jest Polska. PHARMENA SA prowadzi działania w celu zwiększenia sprzedaży swoich produktów w Europie i na świecie. Ponadto, działania badawczo-rozwojowe ukierunkowane na zwłóknienie płuc, infekcje dróg oddechowych, w tym infekcje wirusowe (również COVID-19), choroby zapalne, choroby metaboliczne oraz inne aplikacje terapeutyczne, w przypadku powodzenia, doprowadzić mogą do powstania nowych leków sprzedawanych na wszystkich głównych rynkach. PHARMENA przeprowadziła w 2018 roku proces rejestracji cząsteczki 1-MNA jako „nowej żywności” w Unii Europejskiej oraz wprowadziła suplement diety oparty na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA.

Konrad Palka – Prezes Zarządu

Konrad Palka pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Pharmena od początku powstania Spółki.

Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu w Pharmenie pracował w branży finansowej. W latach 1994-2003 pełnił szereg funkcji związanych ze sprzedażą i marketingiem m.in. był Dyrektorem Oddziału ds. Private Banking w Banku Austria Creditanstalt, Dyrektorem ds. Sprzedaży w funduszu emerytalnym założonym przez Citibank – Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym DOM oraz Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w Spółkach Asset Management BRE Banku – Skarbiec Serwis Finansowy i Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Skarbiec-Emerytura.

Konrad Palka jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Finansów i Bankowości oraz uzyskał Executive Certificate in Business Administration, University of Notre Dame, Mendoza College of Business. Odbył szereg szkoleń w zakresie zarządzania, marketingu i sprzedaży prowadzonych m.in. przez Swiss Re, Bank Austria Creditanstalt, Citibank.

 

Marzena Wieczorkowska – Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju

Marzena Wieczorkowska związana jest z Pharmeną od początku powstania Spółki. Od kwietnia 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Pharmena SA. Wcześniej pełniła stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w Pharmena Sp. z o.o. Od lipca 2013 r. pełni również w Spółce funkcję Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością ISO 22716. W latach 1998-2003 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. W latach 1999-2002 beneficjentka Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Marzena Wieczorkowska jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydziału Chemicznego. Odbyła szereg szkoleń w zakresie kosmetologii, oceny bezpieczeństwa, znakowania, technologii wytwarzania kosmetyków oraz dobrych praktyk produkcji (GMP) kosmetyków.

 

Anna Zwolińska – Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu na rynek krajowy

Anna Zwolińska rozpoczęła pracę w firmie Pharmena w styczniu 2005 r. na stanowisku Kierownika ds. Rozwoju w dziale badań i rozwoju. W styczniu 2008 roku związała się z działem sprzedaży i marketingu, obejmując stanowisko Kierownika ds. Sprzedaży i Marketingu. Od maja 2010 roku pełni w firmie Pharmena SA funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. W latach 1998 – 2004 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną na Wydziale Chemicznym w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. Anna Zwolińska jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. Jest autorką i współautorką 8 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 11 komunikatów naukowych prezentowanych podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji. Odbyła szereg szkoleń z zakresu sprzedaży i marketingu.