Skip to content Skip to footer

DLA INWESTORÓW

WAŻNE INFORMACJE

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

Przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej (łącznie „Informacje”) należy uważnie zapoznać się z treścią poniżej przedstawionych wyjaśnień na temat warunków dostępu oraz korzystania z Informacji. Informacje mogą ulegać zmianie lub aktualizacji, wobec czego należy zapoznać się z nimi i poddać je analizie w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z a) ofertą publiczną na terytorium Polski 2.638.516 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje”) spółki „PHARMENA” S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja („Oferta”) oraz b) ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 8.795.052 Jednostkowych Praw Poboru Akcji Oferowanych („Jednostkowe Prawa Poboru”), 2.638.516 Praw do Akcji Oferowanych („Prawa do Akcji”, „PDA”), 2.638.516 Akcji, 5.730.000 Akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 524.260 Akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 781.782 Akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 1.759.010 Akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Dopuszczenie”) do obrotu na rynku regulowanym (równoległym) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie oraz Dopuszczeniu jest prospekt emisyjny Spółki (wraz z ewentualnymi późniejszymi aneksami i komunikatami aktualizującymi) („Prospekt”), zatwierdzony w dniu 19 marca 2019 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, który został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.pharmena.eu) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego Vestor Dom Maklerski Spółka Akcyjna w Polsce (www.vestor.pl). Prospekt emisyjny jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Na niniejszej stronie internetowej mogą także zostać opublikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Informacje: (i) nie podlegają i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności nie mogą być rozpowszechniane, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej („USA”), Kanadzie, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia, (ii) nie są skierowane do osób definiowanych jako „U.S. Person” oraz do osób (podmiotów), które działają na rachunek lub na rzecz osób definiowanych jako „U.S. Person” zgodnie z definicją znajdującą się w Regulacji S (ang. Regulation S) wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Ustawa Amerykańska”), (iii) nie są skierowane do osób (podmiotów) mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Kanadzie, Japonii lub Australii bądź na obszarze innej jurysdykcji, w której dostęp do Informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie właściwych przepisów obowiązującego prawa lub wymagałby dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i poza jej granicami Prospekt nie może być traktowany jako propozycja, oferta bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek akcji ani jakichkolwiek innych instrumentów finansowych Spółki. Akcje objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz USA). Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w USA. Akcje Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Ustawy Amerykańskiej i nie mogą być oferowane ani zbywane w USA. Zarówno Prospekt, jak i Akcje nie zostały zarejestrowane, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie Informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej. Uzyskanie dostępu i zapoznawanie się z Informacjami z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Poprzez wybór poniższej opcji „Akceptuję”, niniejszym potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami, akceptuję ich treść oraz wyrażam zgodę na przedstawione w nich ograniczenia, jak również potwierdzam, że wchodzę na niniejszą stronę internetową i uzyskuję dostęp do Informacji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa innej jurysdykcji właściwej dla państwa, które uznaje taki dostęp za uprawniony. Potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na tej stronie internetowej Informacji.

Oferta Publiczna Akcji serii E

Podstawowe Informacje o Ofercie

Oferta
  • Oferta Publiczna 2.638.516  akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem Prawa Poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki
Cena emisyjna
  • 6.00 zł
Cele emisji
  1. Wprowadzenie do sprzedaży w Polsce i Europie produktów (suplementów diety) opartych na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA (zarejestrowanej jako nowa żywność w Unii Europejskiej). Proces ten związany jest przygotowaniem formulacji produktów gotowych, w tym z przeprowadzeniem prób technologicznych, z wyprodukowaniem produktów gotowych (inwestycja w kapitał obrotowy), z poniesieniem nakładów na dystrybucję i marketing, założeniem spółek celowych w wybranych krajach Europy. –  6,3 mln zł
  2. Przygotowaniem dokumentacji zgłoszeniowej oraz przeprowadzeniem procesu rejestracji cząsteczki 1-MNA jako nowej żywności/żywności funkcjonalnej na następujących rynkach: Chiny, Indie, Japonia i Australia – 2 mln zł
  3. Przeprowadzeniem badań nad TRIA-662 (1-MNA) w modelach zwierzęcych obejmujących wskazania: niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH) oraz tętnicze nadciśnienie płucne (PAH), oraz przygotowaniem protokołów badawczych pod dalsze badania kliniczne fazy IIB.  – 0,5 mln zł
  4. Spłata pożyczek zaciągniętych na realizację celu emisyjnego nr 1 (6 mln zł) i celu emisyjnego nr 3 (0,5 mln zł) – 6,5 mln zł

Harmonogram Oferty

18.12.2018Ostatni dzień, w którym zakup Akcji na GPW umożliwiał nabycie Prawa Poboru*
20.12.2018Dzień Prawa Poboru
20.03.2019Publikacja Prospektu Emisyjnego
do 12.04.2019Przeniesienie rynku notowań Akcji na rynek równoległy GPW
15.04.2019Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych**
15.04.2019 – 25.04.2019Notowanie jednostkowych Praw Poboru na GPW. Ostatnim dniem notowań Jednostkowych Praw Poboru na GPW jest trzeci dzień sesyjny przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane
30.04.2019Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
14.05.2019Przydział Akcji objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
21 – 22.05.2019Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonania Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych składane przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu
23.05.2019Przydział Akcji podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu

* Ponieważ Dniem Prawa Poboru był dzień 20 grudnia 2018 roku, zgodnie z systemem rozliczeń KDPW Akcje Istniejące nabyte na sesji GPW po 18 grudnia 2018 roku nie uprawniają do otrzymania Jednostkowych Praw Poboru i do wykonania Prawa Poboru. Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje na GPW, tak aby zachować przysługujące Prawo Poboru, był dzień 19 grudnia 2018 roku.

 
** Zwracamy uwagę, iż rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru będzie możliwe dopiero po zapisaniu Jednostkowych Praw Poboru na rachunku inwestora i moment ten może się różnić w zależności od instytucji finansowej, w której Inwestor posiada ww. rachunek. Zaleca się sprawdzenie w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym inwestor będzie miał zapisane Jednostkowe Prawa Poboru, dokładnej godziny rozpoczęcia przyjmowania zapisów.


*** Zgodnie z § 18 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP prawa poboru są notowane na GPW począwszy od drugiego dnia sesyjnego po dniu podania przez emitenta do publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji nowej emisji, nie wcześniej jednak niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu ziszczenia się określonych w Regulaminie GPW przesłanek dopuszczenia tych praw do obrotu giełdowego. Jeżeli wymogi, o których mowa powyżej zostaną spełnione do godz. 9:00 danego dnia sesyjnego, prawa poboru są notowane na giełdzie począwszy od dnia sesyjnego następującego po tym dniu. Prawa poboru są notowane na GPW po raz ostatni na sesji giełdowej odbywającej się trzeciego dnia sesyjnego przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na akcje.

Dbamy o Twoje zdrowie, produkując oryginalne i bezpieczne produkty o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi.

KONTAKT
PHARMENA S.A.
ul. Gdańska 47/49
90-729 Łódź
Tel: +48 42 280 77 07

Copyright PHARMENA SA 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved.