Strategia spółki

PHARMENA SA to dynamicznie rozwijająca się, publiczna spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Strategia Spółki koncentruje się na trzech obszarach działalności dotyczących:

  1. prowadzenia badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem w celu komercjalizacji tego leku,
  2. produkcji innowacyjnych dermokosmetyków oraz kosmetyków naturalnych,
  3. wdrożenia na rynek innowacyjnych suplementów diety, opartych na 1-MNA.

W zakresie projektu innowacyjnego leku , opierając się na wynikach badań przedklinicznych i wczesnych klinicznych, potencjalne wskazania terapeutyczne dla 1-MNA obejmują m.in: zwłóknienie płuc, choroby dróg oddechowych (m.in. zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, astma, infekcja wirusem Sars-CoV-2), choroby zapalne takie jak niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (ang. Non-alcoholic steatohepatitis, NASH), tętnicze nadciśnienie płucne (ang. Pulmonary arterial hypertension, PAH), dyslipidemię, miażdżycę, zawały serca. W badaniach przedklinicznych i klinicznych, 1-MNA wykazał działanie przeciwzapalne i przeciwzwłóknieniowe, wpływał na biomarkery ryzyka sercowo-naczyniowego, a poprzez wykazanie unikalnej zdolności do stymulowania produkcji endogennej prostacykliny (PGI2), wykazał działanie przeciwzakrzepowe, polepszał funkcjonowanie śródbłonka.

Spółka w celu dalszej komercjalizacji projektu leku planuje zaprezentować wyniki badań przemysłowi farmaceutycznemu w zwłóknieniu płuc, infekcjach dróg oddechowych, obejmujących infekcje COVID-19.

Spółka kontynuuje także prace nad komercjalizacją 1-MNA w niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby (ang. Non-alcoholic steatohepatitis, NASH) oraz tętniczym nadciśnieniu płucnym (ang. Pulmonary arterial hypertension, PAH).

Jednocześnie, w zakresie zmniejszania ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych Spółka uzyskała pozytywne wyniki II fazy badań klinicznych umożliwiające dalszy rozwój projektu.

Pozytywne wyniki przeprowadzonych dla 1-MNA badań w zwłóknieniu płuc, astmie oraz infekcjach wirusowych, w szczególności w infekcjach skutkujących powstaniem zapalenia dróg oddechowych (m.in. infekcja wirusem Sars-CoV-2, grypa, zapalenie płuc, oskrzeli) dają możliwość dalszej komercjalizacji 1-MNA jako kandydata na lek w powyższych wskazaniach. Może to mieć pozytywny wpływ na działalność, wyniki finansowe i dalsze perspektywy rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, w szczególności ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa Sars-CoV-2 w Polsce i na świecie oraz zwiększającą się liczbę osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 oraz osób cierpiących na zwłóknienie płuc.

Potencjalne przychody z komercjalizacji leku 1-MNA mogą mieć bardzo istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby jest jednostką chorobową, dla której nie zarejestrowano jeszcze leku a szacowana światowa wartość rynku do 2025 r. wynosi ok. 35-40 mld USD. Natomiast tętnicze nadciśnienie płucne jest chorobą rzadką, dla której poszukuje się efektywnych terapii, a światowa wartość rynku wynosi ok. 5 mld. USD.

W obszarze działalności dermokosmetycznej i kosmetyków naturalnych Spółka planuje systematyczne poszerzanie asortymentu produktów oraz wprowadzenie produktów na zagraniczne rynki.

Wprowadzenie na rynek innowacyjnych suplementów diety (nowa żywność) opartych na 1-MNA, stanowi nowy obszar działalności Spółki. Światowy rynek suplementów diety dynamicznie się rozwija, co wynika z mody na zdrowy tryb życia, zwiększenia świadomości znaczenia profilaktyki w ochronie zdrowia, wydłużenia życia oraz wzrostu zamożności konsumentów. Szacuje się, że rynek suplementów diety w Polsce zwiększy swoją wartość w 2023 r. do 3,67 mld PLN (z 2,89 mld PLN w 2017 r.). Potencjalna wartość rynku dla planowanych kategorii suplementów, opartych na 1-MNA w 2017 roku wynosiła ok. 490 mln PLN.

W maju 2013 r. PHARMENA rozpoczęła działania mające na celu wprowadzenie do sprzedaży innowacyjnego suplementu diety opartego na 1-MNA. Spółka złożyła w Food Standards Agency (FSA) w Londynie wniosek o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności w trybie art. 4 rozporządzenia nr 258/97. W sierpniu 2018 r. Komisja Europejska zautoryzowała 1-MNA jako nowy składnik żywności oraz dodatkowo przyznała Emitentowi pięcioletnią ochroną danych naukowych zawartych we wniosku o autoryzację 1-MNA a tym samym wyłączne prawo do wprowadzanie do sprzedaży żywności zawierającej 1-MNA przez okres 5 lat od daty wydania zezwolenia dla nowej żywności.

PHARMENA planuje budowę w Polsce silnej marki o nazwie MENAVITIN dla suplementów diety opartych na innowacyjnej cząsteczce 1-MNA. Spółka planuje dalszy rozwój portfela poprzez wprowadzenie do sprzedaży nowych innowacyjnych produktów.Konrad Palka – Prezes Zarządu

Konrad Palka pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Pharmena od początku powstania Spółki.

Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu w Pharmenie pracował w branży finansowej. W latach 1994-2003 pełnił szereg funkcji związanych ze sprzedażą i marketingiem m.in. był Dyrektorem Oddziału ds. Private Banking w Banku Austria Creditanstalt, Dyrektorem ds. Sprzedaży w funduszu emerytalnym założonym przez Citibank – Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym DOM oraz Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w Spółkach Asset Management BRE Banku – Skarbiec Serwis Finansowy i Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Skarbiec-Emerytura.

Konrad Palka jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Finansów i Bankowości oraz uzyskał Executive Certificate in Business Administration, University of Notre Dame, Mendoza College of Business. Odbył szereg szkoleń w zakresie zarządzania, marketingu i sprzedaży prowadzonych m.in. przez Swiss Re, Bank Austria Creditanstalt, Citibank.

 

Marzena Wieczorkowska – Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju

Marzena Wieczorkowska związana jest z Pharmeną od początku powstania Spółki. Od kwietnia 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Pharmena SA. Wcześniej pełniła stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w Pharmena Sp. z o.o. Od lipca 2013 r. pełni również w Spółce funkcję Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością ISO 22716. W latach 1998-2003 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. W latach 1999-2002 beneficjentka Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Marzena Wieczorkowska jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydziału Chemicznego. Odbyła szereg szkoleń w zakresie kosmetologii, oceny bezpieczeństwa, znakowania, technologii wytwarzania kosmetyków oraz dobrych praktyk produkcji (GMP) kosmetyków.

 

Anna Zwolińska – Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu na rynek krajowy

Anna Zwolińska rozpoczęła pracę w firmie Pharmena w styczniu 2005 r. na stanowisku Kierownika ds. Rozwoju w dziale badań i rozwoju. W styczniu 2008 roku związała się z działem sprzedaży i marketingu, obejmując stanowisko Kierownika ds. Sprzedaży i Marketingu. Od maja 2010 roku pełni w firmie Pharmena SA funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. W latach 1998 – 2004 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną na Wydziale Chemicznym w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. Anna Zwolińska jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. Jest autorką i współautorką 8 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 11 komunikatów naukowych prezentowanych podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji. Odbyła szereg szkoleń z zakresu sprzedaży i marketingu.